Het Europees paspoort

1. Het paspoort

Alle honden geïdentificeerd vanaf 7 juni 2004 krijgen het wettelijk voorgeschreven EU-paspoort. Het paspoort wordt overhandigd door de erkende identificeerder, hetzij de dierenarts, hetzij de tatoeëerder.

Het paspoort is eigenlijk een samensmelten van het vaccinatieboekje en het gele definitieve identificatiecertificaat. Het paspoort hoort onafscheidelijk bij de hond. Ingeval van eigendomswissel, ook in het buitenland, moet het paspoort aan de nieuwe eigenaar overhandigd worden.

Enkel de paspoorten, uitgegeven door de Belgische Staat en verdeeld door de BVIRH-ABIEC(1), zijn geldig. De paspoorten dragen een volgnummer, beginnend met de code BE, b.v. BE 01 999 999 999. De vaccinatieboekjes vallen weg. Boekjes of neppaspoorten van organisaties van dierenartsen, farmaceutische firma’s, enz., zijn onwettelijk.

Het huidige geel definitief BVIRH identificatiecertificaat blijft onbeperkt geldig in België. Het Europees paspoort is dus slechts verplicht voor grensoverschrijdend verkeer. Na 07.06.2004 worden de gele definitieve identificatiecertificaten niet meer afgeleverd.

 

2. Wettelijke context

Op 7 juni 2004 werd Koninklijk Besluit van 28 mei 2004, betreffende de identificatie en registratie van honden, van kracht. Volgens dit K.B. moet de verantwoordelijke van een hond deze vóór de leeftijd van vier maanden laten identificeren en registreren.

De verantwoordelijke van een hond moet deze in elk geval laten identificeren en registreren vooraleer de hond verhandeld wordt. Met verhandelen wordt bedoeld: in de handel brengen, te koop aanbieden, tentoonstellen met het oog op verkoop, ruilen, verkopen, ten kosteloze of bezwarende titel afstaan.

Als bewijs van identificatie en registratie van honden, die werden geïdentificeerd en geregistreerd na de inwerkingtreding van het KB, geldt het Europese paspoort.

 

3. Procedure in het kader van een nestaangifte

Dit paspoort wordt u overhandigd door de tatoeëerder van de KMSH(2) na het uitvoeren van de tatoeage.

De procedure voor het aanvragen van stambomen blijft ongewijzigd: De “Dek- en Geboortemelding” moet, samen met de originele stamboom van de teef, binnen de 14 dagen na de geboorte van de pups aan de KMSH gestuurd worden. Vervolgens ontvangt de fokker een factuur voor het uitvoeren van de tatoeage. Van zodra deze factuur betaald is, krijgt de fokker het formulier “Aanvraag stambomen” en kan een afspraak geregeld worden met de tatoeëerder. Na het uitvoeren van de tatoeage krijgt de fokker, voor iedere pup, een Europees hondenpaspoort en de witte kopie van het “voorlopig identificatiecertificaat”.

Na een tweetal weken stuurt de BVIRH-ABIEC aan de fokker het definitief identificatie- en registratiecertificaat. Sinds 7 juni 2004, is het definitief identificatie- en registratiecertificaat volledig van vorm veranderd: voortaan bestaat het “definitieve identificatie- en registratiecertificaat” uit twee grote zelfklevende etiketten, samen met een luik getiteld “Verandering van verantwoordelijke/Wijziging gegevens/Sterfte”. De zelfklevende etiketten moeten op de pagina’s 2 (verantwoordelijke) en 3 (gegevens van de hond) van het paspoort gekleefd worden.

Bij overdracht van een hond (ook voor pups) vult de overdrager het luik “Verandering van verantwoordelijke/Wijziging gegevens/Sterfte” in en bezorgt dit binnen de acht dagen aan de BVIRH-ABIEC. Het paspoort wordt onmiddellijk overhandigd aan de nieuwe verantwoordelijke. De BVIRH-ABIEC stuurt het bewijs van verandering naar de nieuwe verantwoordelijke, samen met een luik “Verandering van verantwoordelijke/Wijziging gegevens/Sterfte”. Deze kleeft het nieuwe definitieve identificatie- en registratiecertificaat onmiddellijk na ontvangst in het paspoort.

Alle pups van een nest worden door de tatoeëerder automatisch geregistreerd op naam van de fokker. Gezien op het ogenblik van de ontvangst van het definitieve identificatiecertificaat de pups, en dus ook de paspoorten, al bij de nieuwe eigenaars zijn, kan de fokker deze vignetten niet kleven. Hij vult onmiddellijk het luik “Verandering van verantwoordelijke/Wijziging gegevens” in en stuurt het naar de BVIRH-ABIEC, die dan nieuwe, aangepaste vignetten stuurt aan de nieuwe eigenaar.

Deze werkwijze geldt ook bij de verhandeling van pups naar het buitenland.

Zoals voorheen is het zo dat de fokker verantwoordelijk blijft voor de pups tot de nieuwe verantwoordelijke gemeld wordt aan de BVIRH-ABIEC.

 

4. Reizen in de Europese Unie

De Europese verordening zou moeten ingaan op 3 juli 2004, maar zal uitgesteld worden tot begin oktober 2004. Dit betekent dat voor grensoverschrijdend verkeer met honden het paspoort slechts vanaf oktober zal verplicht zijn. Vanaf deze datum zal het paspoort ook gebruikt worden als rabiëscertificaat.

 

5. Wat gebeurt er met het vaccinatieboekje ? Hoe een EU paspoort bekomen ?

De vaccinatieboekjes, uitgeschreven vóór 07.06.2004, blijven geldig (ook na oktober) en worden vervangen door een paspoort bij het vervallen van de vaccinaties. Dit zal in principe gebeuren bij de dierenarts, die dan ook moet toezien op de verplichte identificatie.

De eigenaars van honden met een vaccinatieboekje van vóór 07.06.2004 kunnen, mits betaling, een nieuw paspoort aanvragen op volgende wijze: Hij stuurt het definitieve identificatie- en registratiecertificaat (gele papier) of het kaartje terug naar de BVIRH, vergezeld van 5,00 € met vermelding dat hij een paspoort wenst te ontvangen.

U kan ook 5,00 € overschrijven op rekeningnummer 340-0113235-74 met vermelding van het microchipnummer of de tatoeage.

Honden ingevoerd uit derde landen (buiten de EEG) moeten opnieuw geregistreerd worden in België en krijgen een paspoort.

Importhonden uit de EEG-landen moeten vanaf begin oktober over een EEG-paspoort beschikken vooraleer ze België binnenkomen.

Alle honden moeten, conform de internationale reglementen, een identificatie dragen vooraleer ze op Belgisch grondgebied komen.

 

6. Verlies van het paspoort

Bij verlies van een paspoort kan bij de BVIRH-ABIEC een duplicaat (5,00 €) aangevraagd worden. De eigenaar moet hierbij een eigendomsbewijs voorleggen. Dit kan o.a. aan de hand van de F.C.I.(3)-stamboom. Op het paspoort staat de vermelding “DUPLICAAT”.

 

Dirk Decorte

 

(1) Belgische Vereniging ter Identificatie en Registratie van Honden
(2)Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus
(3)Fédération Cynologique Internationale